مشروطه ی ایرانی


دکتر ماشاء الله آجودانی
تعداد صفحه:564 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 - تهران : انتشارات اختران ، 2003 - چاپ اول‌
2-49-7514-964 :شابك

كتاب «مشروطه ی ایرانی»، حاصل پژوهش هایی است كه پس از دهه ها كه از انتشار نوشته های «فریدون آدمیت» درباره تاریخ اندیشه سیاسی جنبش مشروطه خواهی در ایران می گذرد، دریچه نویی به گستره اندیشه تجدد خواهی ایرانیان بازكرده و پرتوی بر برخی از زوایای ناشناخته آن افكنده است. از ویژگی های مهم كتاب، رویكرد روش شناختی نویسنده آن است كه آن را از این حیث از دیگر نوشته های مربوط به اندیشه مشروطه و تجدد خواهی ایرانیان متمایز می كند

احسان یارشاطر» مورخ و پژوهشگر برجسته كشورمان در شماره یك مجله «ایرانشناسی» مورخ بهار 77 درباره این كتاب می نویسد: من هیچ كتابی را نمی شناسم كه مانند این كتاب مشكل عمیق و اساسی ایران را در دوران معاصر برای پیشرفت علمی و صنعتی و اقتصادی به درستی آشكار كرده باشد و تباین اصول تمدن غربی را با عادات ذهنی و آیین های سنتی ما به دست داده باشد

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل