گشایش پارلمان ایران
و انتخاب داماد شاه، صنیع الدوله، به ریاست آن


عکس اولین جلسه مجلس شورای ملی در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه

مجلس شورا كه نخستین جلسه نخستین دوره خود را در كاخ گلستان با حضور مظفرالدین شاه برگزار كرده بود در دومین جلسه كه 15 مهرماه 1285 برگزار شد صنیع الدوله داماد شاه را به ریاست خود و وثوق الدوله ( مردی كه بعدا با گرفتن رشوه و وعده پناهندگی سیاسی در لندن، با امضای یك قرار داد، ایران را تحت الحمایه انگلستان قرارداد) به نیابت ریاست مجلس بر گزید. انتخابات دوره های اولیه مجلس، عمومی نبود و صندوق آراء وجود نداشت و نمایندگان از میان طبقات مشخص بر گزیده می شدند

پارلمان نوپا در جلسه سوم رای به انتشار روزنامه مجلس و خرید یك مطبعه (چاپخانه) برای آن داد كه از سوم آذر ماه همان سال كار انتشار خود را آغاز كرد. در این جلسه، دولت از نمایندگان خواست كه با یك قرضه خارجی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان موافقت كنند زیرا كه اوضاع مالی كشور خراب است (در آن زمان درآمد مفت نفت وجود نداشت) . مجلس، نخست درخواست را موجه ندانست و چون دولت اصرار كرد قرار شد كه هزینه ها بررسی و پس از حذف اقلام غیر لازم ، پیشنهاد قرض خارجی دوباره نویسی و به مجلس آورده شودچاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل